Καλύψεις και οδική βοήθεια

Μικτή κάλυψη

Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα της εταιρείας από σύγκρουση

ή πυρκαγιά, ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του,

το ποσό ευθύνης για ζημιά που είναι έως:

Το ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου. Όταν και εφόσον η εταιρεία αποζημιωθεί για τη ζημιά, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή.

Προστασία θραύσης κρυστάλλων

Οδική βοήθεια